Privacy

Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je klant bij ons bent of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en anderen die ons persoonsgegevens verstrekken. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. Als je nog vragen hebt, laat het ons weten op info@kantoorask.nl of 020-6208339.

NOAB leveringsvoorwaarden (PDF)
Verwerkingsovereenkomst ASK

Privacyverklaring ASK

Wij en jij

In deze privacyverklaring zijn “wij”, Administratiekantoor ASK BV (hierna: ASK), gevestigd te Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41208803. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. “Jij” bent degene van wie wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit omdat je gebruikmaakt van onze diensten, of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wie is er verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

ASK verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van jou. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder zelf te bepalen wat hiermee gebeurt, blijf jij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Jij bepaalt voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is het geval wanneer wij de loonadministratie voeren. In de meeste andere gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we van jou verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ASK gebruikt alleen persoonsgegevens die voor de dienstverlening en onze eigen bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Wij maken gebruik van persoonsgegevens zoals naam, voornaam, voorletter(s), geslacht, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), e-mailadres en soortgelijke voor de communicatie benodigde gegevens. De persoonsgegevens die wij verder verwerken zijn noodzakelijk om de overeengekomen diensten te kunnen verrichten of omdat daartoe een wettelijke verplichting geldt.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften en de salarisadministratie zijn wij wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te verwerken. In de loonadministratie moeten wij een kopie van het identiteitsbewijs opnemen. Daarnaast schrijft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ons voor uw identiteit vast te stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

ASK neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASK) tussenkomt. In dit kader gebruiken wij Payt voor ons debiteurenbeheer. Aan klanten die onze factuur niet binnen de betalingstermijn betalen, zullen door Payt herinneringen worden gestuurd.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ASK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij gegevens bewaren zolang nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

ASK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ASK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

ASK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ASK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kantoorask.nl.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

ASK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kantoorask.nl of bel ons op 020-6208339.

Versie 23 mei 2018