Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.administratiekantoorask.nl van Administratiekantoor Stichting ASK (kortweg ASK). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van fiscaal- , juridisch of ander (financieel)advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, en het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel ASK zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ASK garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ASK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. ASK aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ASK niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

ASK behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.