Identificatieplicht

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. Deze wet geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs, administratiekantoren en accountants. Deze adviseurs moeten voordat zij een zakelijke relatie aangaan, de cliënt identificeren en een cliëntenonderzoek uitvoeren.

Rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd. Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de rechtspersoon.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van een paspoort.