Uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen in box 1.

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2008 het begrip opleiding of studie omschreven als een leertraject waarin onder begeleiding of toezicht van een derde kennis wordt verworven. De belastingplichtige die de aftrek van studiekosten claimt moet aannemelijk kunnen maken dat hij de opleiding volgde om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen en dat hij in redelijkheid kon verwachten dat hij dit na voltooiing van de opleiding zou kunnen verwezenlijken.

Hof Den Haag weigerde de aftrek van kosten van een door een echtpaar gevolgde training. Het echtpaar had naar het oordeel van het hof niet aannemelijk gemaakt dat de gemaakte kosten kwalificeerden als scholingsuitgaven. Niet duidelijk was wat het doel of de inhoud van de training was en of sprake was van een leertraject waarbij kennis is verworven. Evenmin was duidelijk geworden op welke wijze de gevolgde training bijdroeg aan het verwerven van inkomen in box 1.